คณะกรรมการและรางวัล

 1 คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

 2 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

 

 3 ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

 4 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

 

 5 คุณชินการ สมะลาภา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

 6 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

 

 7 รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

 8 ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

รางวัลเกียรติยศ ความภาคภูมิใจของ APCO ปี 2014-2015

 3m                 6h
  •        -รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการผลิตการดำเนินงานยอดเยี่ยม(Best Company Performance Awards 2014-2015) (2 ปีติดต่อกัน)
  •       -รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา(Best CEO Awards 2014-2015) (2 ปีติดต่อกัน)

 

55                                                  xt

CSR Recognition ประเภทรางวัล Most lmproved CSR 2014

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น

(Best Company Performance Awards)

d1

3s

CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2014 ของ สมาคมเคมี แห่งประเทศไทย