ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย
Mangosteen Research & Development Center (Thailand)

x2

ศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย จัดตั้งขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2551 โดยมีนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัย

สารธรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทยที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ทำให้ไม่เกิดสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน

2.เพื่อให้ประสานให้นักวิจัยวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของมังคุดไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆในคนซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง

3.เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงาน และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวสวนในการสร้างมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม

4.เพื่อนำเสนอผลงาน และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งใน และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด   อ่านต่อเพิ่มเติ่ม>>>>

> เอเชียนไลฟ์
> ในเครือบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน)
> สำนักงาน Asian Life

> คณะกรรมการและรางวัล
> “มังคุด”ราชินีแห่งผลไม้ ช่วยพิชิตโรคร้าย
> การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล (Balancing Immunity – BIM)

> “มังคุด”สยบมะเร็งร้าย
> BIM : Balancing Immunity 
> การรับรองผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

Line
คลิกเพื่อสแกน QR Code